Dokumentacje budowlane

fragment jasnych planów architektonicznych

Dokumentacje budowlane – szczegółowy plan projektu budowlanego

Prowadzenie szczegółowej dokumentacji budowlanej jest konieczne podczas budowy różnego rodzaju obiektów. Jest to obszerne sprawozdanie, na które składają się takie dokumenty, jak:

  • Pozwolenie na budowę – bez którego nie można rozpocząć prac budowlanych. Aby je uzyskać, należy przedstawić szczegółowy projekt budowlany wydziałowi architektury, który po zapoznaniu się z dokumentacją może wydać pozwolenie na budowę.
  • Szczegółowo opisany projekt budowlany – który zawiera opracowany projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany.
  • Dziennik budowy – prowadzony przez kierownika budowy. Stanowi urzędowy dokument, który opisuje przebieg prac budowlanych.
  • Operaty geodezyjne – komputerowy wydruk map, które obrazują dane ewidencyjne działki lub terenu pod budowę.
  • Książka obmiarów – służy do potwierdzania wykonanych robót. Jest podstawą do późniejszego rozliczenia się z inwestorem.
  • Protokoły odbiorów częściowych i końcowych – potwierdzające częściowy lub całościowy odbiór budowlany, który potwierdza wykonanie danych czynności budowlanych.

Jako kompleksowa pracownia projektowa w Białymstoku, pomagamy naszym Klientom w sporządzeniu dokładnej dokumentacji budowlanej oraz jej dostarczeniu do odpowiednich instytucji. W naszych kompetencjach znajdują się również inwentaryzacje budowlane.

google logo